Crisis Alpha!? En genomgång av historiska kriser på aktiemarknaden och CTA-avkastning...

Den senaste veckan har vi fått många frågor om "Crisis Alpha", dvs. CTAs förmåga att generera avkastning när börsen går ner. En orsak till att dessa frågor kommit upp är att CTAs, precis som aktier, haft en tung februarimånad med förluster från alla sektorer förutom obligationer. Men vad krävs då för att CTAs ska leverera Crisis Alpha?

Som vi ser i grafen nedan så har CTAs levererat bra avkastning under alla längre aktiekriser sedan 1980.

Equity drawdown.png

Men vad är egentligen en aktiekris? Om vi använder MSCIs definition på en aktiekris, dvs att globala aktier (MSCI World TR) är ner mer än 4.0% under en månad, ser kriserna ut som nedan: 

All crises.png

Som vi ser i tabellen så har CTAs fungerat som ett skydd mot aktiefall i 25 av 31 perioder. Gemensamt för de 6 tillfällen när CTAs inte varit ett skydd, är att de har varit kortlivade kriser. Tillfälliga korrigeringar på aktiemarknaden som varar kortare än några veckor är svårhanterade även för CTAs, som oftast fokuserar på lite längre trender.

Det finns dock även korta kriser där CTAs tjänat pengar. Ett sådant exempel är Brexit 2016. Det som avgör om en av dessa kortlivade kriser/korrigeringar ska vara negativ eller positiv är vilka andra sektorer (förutom aktier) som rör sig under krisen och hur CTAs ligger positionerade. Under Brexit förlorade tex. CTAs på sina långa aktiepositioner, men tjänade samtidigt mycket pengar på obligationer, valutor och metaller.

Typiskt sett så förlorar CTAs på aktier i början av en kris. Om krisen fortsätter längre än någon vecka hinner CTAs justera sina positioner och kan tjäna pengar på korta aktiepositioner (givet att aktiefallet fortsätter). Men den främsta framgångsfaktorn bakom Crisis Alpha är CTAs diversifierade positionering och exponering mot andra marknader än aktier, såsom obligationer/räntor, metaller, valutor och övriga råvaror. Aktiefall driver nämligen trender i andra marknader och ger CTAs flera möjligheter till vinster. I grafen nedan visar vi hur vinster/förluster per sektor sett ut under ett antal av dessa kriser.

PnL sector.png

Hur den turbulens vi sett på marknaden i februari kommer utveckla sig framöver återstår att se. Det vi vet är att CTAs är fullt systematiska och helt reaktiva och kommer agera utifrån de pristrender vi ser på marknaden. Sett till historien har detta tillvägagångssätt att handla marknaderna varit ett framgångsrecept för att leverera Crisis Alpha. 

 

*RPM Technical Composite är den kapitalviktade avkastningen från samtliga RPM mandat vid varje given tidpunkt (startdatum Jan 1993)

Viktig information: Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.