Terminsförvaltning och aktier

Terminsförvaltning har historiskt erbjudit diversifiering och skydd vid stora och långvariga nedgångar på världens börser. Nedan beskrivs och illustreras denna egenskap genom att avkastningarna från svenska aktier (AFGX) och terminsförvaltning (SG CTA Index) kombineras. Avkastning och risk för två olika portföljer presenteras: en där lika mycket kapital placeras i aktier respektive terminsförvaltning och en där lika mycket risk fördelas på de två tillgångarna.

I bägge portföljerna har månadsdata används och ingen hänsyn har tagits till eventuella avgifter för aktieförvaltning. Vad gäller terminsfövaltning har avkastningen reducerats med samtliga transaktionskostnader och CTAs förvaltningskostnader. Ingen hänsyn har tagits till eventuella fondkostnader därutöver.

Syftet med exemplen nedan är endast att illustrera den diversifierande effekt som uppstår när de två tillgångarna kombineras. Vare sig AFGX eller SG CTA Index utgör direkt investeringsbara tillgångar. Historisk avkastning är därutöver ingen garanti för framtida avkastning.