Lika mycket kapital i terminsförvaltning och aktier

I diagrammet nedan visas utvecklingen av en portfölj som haft lika mycket kapital i svenska aktier (OMXSBGI) som i terminsförvaltning vid varje månadsskifte sedan december 1999 (månatlig rebalansering). Jämfört med aktier, hade portföljen en betydligt lugnare utveckling: lägre risk och en högre avkastning.

Portföljens årsavkastning hade varit 0,8% högre än avkastningen från det svenska aktieindexet. Sett över hela tidsperioden motsvarar detta knappa 14%.

Den största effekten har dock att göra med risk. Traditionellt mäts risk som standardavvikelsen på de månatliga avkastningarna - ett sätt att mäta hur mycket det svänger upp och ned. Svenska aktier har en förhållandevis hög risk. Genom att kombinera aktier med terminsförvaltning, hade risken kunnat minskas betydligt, vilket framgår att grafen nedan.

Ett ofta använt mått på risk är också maximal värdeminskning. Detta mått beskriver hur mycket en tillgång fallit som mest i värde historiskt och kan tolkas som hur mycket en investerare hade kunnat förlora om man investerat och sedan sålt sin investering vid de två mest ogynnsamma tillfällena.

Svenska aktier (mätt som OMXSBGI) har en största värdeminskning på 63,6%. Det inträffade i början på 2000-talet. En nedgång i liknande storleksordning inträffade också i samband med finanskrisen 2008.

Genom att kombinera aktier och terminsförvaltning hade även denna risk reducerats kraftigt.

Summering

I jämförelse med en investering motsvarande aktieindexet OMXSBGI, hade en portfölj med lika mycket kapital investerat i OMXSBI som i SG CTA Index under perioden 2000 - 2015:

1. Givit en högre avkastning

2. Minskat risken (volatiliteten) till närmare hälften

3. Minskat den maximala värdeminskningen till mindre än hälften

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.