Hållbarhet

För RPM är det viktigt att ta ansvar för våra investeringar. Det gör vi genom att verka för hållbara och stabila finansmarknader. Vi har antagit en hållbarhetspolicy för att säkerställa att RPM arbetar aktivt med att upprätthålla och integrera ett hållbarhetsperspektiv i förvaltningen.

RPMs fonder är investerade i CTA-förvaltare som handlar med terminskontrakt på marknader världen över. Handeln sker inom sektorer som exempelvis valutor, aktieindex, råvaror och räntor. Då denna typ av investeringar inte är direkta investeringar är möjligheten begränsad vad gäller att arbeta med ESG-faktorer (Environment, Social and Governance) på det traditionella sättet, genom tex. bolagsstyrning. Istället har RPM utformat sin hållbarhetspolicy utifrån de hållbarhetsaspekter där terminsmarknaderna faktiskt kan påverka. Det gäller då marknadsstabilitet, prispåverkan och i viss mån miljö- och samhällsfaktorer. Vårt sätt att påverka är genom att styra vilka kontrakt våra förvaltare får handla.

Stabila finansmarknader är av stor vikt för att skapa finansiellt hållbara samhällen, på både lokal och global nivå. Genom att RPM enbart godkänner handel med terminskontrakt med god omsättning och likviditet inverkar inte fonderna på prisbildningen på de olika marknaderna. Samtidigt bidrar våra förvaltare, som enskilda och aktiva aktörer, till att just omsättningen och likviditeten upprätthålls.

RPM säger även nej till handel med tillgångsslag med uppenbar negativ miljö- och samhällspåverkan, så som kol och uran. Vi arbetar aktivt med att screena kontrakten våra förvaltare handlar för att säkerställa att inga investeringar finns i tillgångar som RPM valt bort.

RPM är medlemmar i SweSIF (www.swesif.org)