Lika mycket risk i aktier som i terminsförvaltning

Svenska aktier har en förhållandevis hög risk. Det innebär att om en investerare placerar lika mycket kapital i svenska aktier som i terminsförvaltning, så kommer investeraren likafullt ha mera risk i aktiemarknaden. 

För att utnyttja diversifieringseffekten fullt ut, väljer därför många att investera i terminsförvaltningar som har en högre volatilitet än index. Detta möjliggörs genom att CTAs, eller en fondförvaltare som RPM, utnyttjar möjligheten till s.k. hävstång.

I exemplen nedan har SG CTA Index räknats upp till en volatilitet i paritet med svenska aktier. Effekten på såväl avkastning som risk blir än mer tydlig.

I den riskviktade portföljen ökar den genomsnittliga årsavkastningen högst avsevärt. Sett över hela perioden är skillnaden 63% i avkastning. Förklaringen är bl a att terminsförvaltningen ges en högre hävstång och därmed högre avkastning, men också till följd av den månatliga rebalanseringen mellan de två tillgångarna.

Risken i portföljen har ökat något jämfört med i den kapitalviktade portföljen. Det hänger samman med att terminsförvaltningen utnyttjar den hävstång som möjliggörs genom terminshandel för att nå en volatilitet på samma nivå som aktieindexet. Portföljens volatilitet är dock väsentligen lägre, vilket signalerar en mycket god diversifieringseffekt.

Det är värt att notera att den maximala värdeminskningen är lägre i den riskviktade portföljen än i den kapitalviktade. Det är ytterligare ett tecken på hur väl terminsförvaltning kompletterat aktier: terminsförvaltning har historiskt haft hög avkastning under de djupa utdragna börsfallen som inträffat sedan millennieskiftet.

Summering

I jämförelse med en investering motsvarande aktieindexet OMXSBGI, hade en portfölj med lika mycket risk fördelat mellan OMXSBI som i SG CTA Index under perioden 2000 - 2015:

1. Ökat avkastningen med en faktor 1,6 (8,2% jämfört med 5,1% i årsavkastning)

2. Minskat risken (volatiliteten) till drygt hälften

3. Minskat den maximala värdeminskningen till närmare en tredjedel

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.