Ljuset i tunneln för CTAs? RPMs julhälsning 2018....

Året börjar gå mot sitt slut och det är dags att göra en första summering av året (en mer utförlig sammanfattning av året kommer under de första veckorna av 2019 i RPMs Yearly Performance Review).

2018 var knappast det bästa året för investerare. Enligt Deutsche Bank, var 62 av de 70 finansiella tillgångar de följer i negativt territorium vid slutet av oktober, vilket gör 2018 till det värsta investerar året på över ett århundrade – åtminstone enligt detta mått.

Här är några exempel från mitten av december:

Light Crude Oil: -23%, Goldman Sachs Commodity Index: -10%, Globala aktier (MSCI World TR): -7%, Guld: -4%, Obligationer (JP Morgan Global Aggregated Bond Index): -2%, VIX: +132%.

CTAs var inget undantag. Per den 18e december, var SG CTA Index ner: -6,6%. I skrivandes stund, är RPM Evolving CTA Fund (EUR) svagt upp på året och har därmed slagit CTA-index med stor marginal. RPM Galaxy däremot – som har större vikt till trendföljande strategier – har lidit förluster. Volatilitetsjusterat är dock fonden i linje med SGs trendföljarindex.

Frånvaron av uthålliga pristrender - eller “Time Series Momentum” – parat med de plötsliga och kraftiga vändningarna av de (aktie-) trender som trots allt existerat under året, skapade en ovanligt svår marknadsmiljö för CTAs och speciellt för trendföljare.

(För de som undrar vad som hände med “Crisis Alpha” rekommenderar vi läsning av RPM Educational #4 som ger en bra bild av hur CTAs agerar vid plötsliga fall i aktiemarknaderna, samt RPM Educational #6 som sammanfattar första kvartalet 2018).

För investerare som är oroliga för att den negativa aktiemarknadsutvecklingen skall fortsätta under 2019, så erbjuder CTAs nu diversifiering. Från att ha haft en i huvudsak tillväxtorienterad positionering under merparten av året, har nu CTAs gradvis skiftat till positioner mer lämpade för lågkonjunktur: långa positioner i obligationsmarknader och amerikanska dollar samt korta positioner – om än relativt små – i aktieindex och råvaror. Hittills i december, har CTAs levererat en positiv avkastning.

Varningar att 2019 kan komma att bli ännu ett svårt år för traditionella investerare hörs nu allt oftare (t o m från politiker) i takt med att förväntningarna om en avmattning i världsekonomin växer sig starkare. En fortsättning på de marknadsrörelser vi sett under de senaste månaderna skulle innebära att exploaterbara pristrender utvecklas – åtminstone om historiska mönster är någon vägledning. Och marknadsvolatiliteten tycks verkligen vara tillbaka.

Diagrammet nedan visar SG CTA Index och RPM’s mått på pristrender i finans- och råvarumarknader: “Market Divergence Index, MDI”. Måttet har en hög korrelation med avkastningen från CTAs: 0,76 på dagliga data. Förutom den kraftiga uppgången i början av året så har MDI varit fallande/på låga nivåer under året, men har nyligen visat livstecken igen. Ljuset i tunneln för CTAs…

MDI 2018.png

Med såväl hopp som förväntan att 2019 kommer att erbjuda väsentligen bättre marknadsmiljöer för CTAs, önskar vi våra investerare och vänner en God Jul och ett Gott Nytt År!