Information om ersättningssystem

Något förenklat ser Bolagets (RPM) intäktsmodell ut så att fasta intäkter ungefärligen motsvarar fasta kostnader och att eventuella prestationsbaserade intäkter utgör rörlig ersättning till anställda och vinst i Bolaget.


Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande. Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade med företagets ersättningssystem och på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget. För reglerad personal, innefattande bolagets samtliga förvaltare, skall del av eventuell rörlig ersättning skjutas upp under tre år. För information om ersättningar hänvisas till bolagets årsredovisning.