organisation

RPMs organisation är förhållandevis okomplicerad: Vi har en grupp som kallas Investment Management (3 personer). De sköter research och lämnar förslag till investeringskommittén (IC), som fattar alla beslut rörande vilka förvaltare som ska anlitas, risktagande mm. Sedan har vi en IT-avdelning (2 personer) som ansvarar för systemutveckling och drift. Investment Operations (3 personer) tar hand om det administrativa arbetet kring våra fonder och den löpande riskkontrollen. Sedan har vi två personer som arbetar med affärsutveckling, en Risk Manager, en administratör och till sist en VD. 

Utomlands är RPM i olika former representerat i Kanada, USA, Japan, Nederländerna, Österrike och Schweiz.

Regelefterlevnad sköts av advokatfirman Denovo, internrevision sköts av Deloitte och företagets revisor är Ernst & Young.