Mål och riktlinjer med riskhantering

Hantering av risk och regelefterlevnadsfrågor är av stor vikt för bolaget. Bolagets (RPM) styrelse följer därför löpande upp risker i den egna verksamheten. Bolagets styrelse har vidare antagit riktlinjer för riskhantering och regelefterlevnad. Riktlinjerna uppdateras löpande och fastställs årligen av bolagets styrelse. Bolagets styrelse och samtliga anställda får minst årligen utbildning i regelverkets grunder samt de nyheter som tillkom under tiden. Bolaget har vidare etablerat en oberoende risk- och regelefterlevnadsfunktion vars uppgift att kontrollera att bolaget följer regelverket på området. Det är dock samtliga anställdas ansvar att se till att regelverket samt bolagets riktlinjer efterlevs.

Bolagets styrelse har vidare antagit kontrollplan som närmare anger hur kontroll av den egna verksamheten ska utföras. Resultaten av genomförda kontroller rapporteras till bolagets styrelse.

Bolaget har bedömt mot bakgrund av art och omfattning av den egna verksamheten att det är nödvändigt att etablera en ytterligare kontrollfunktion – funktion för internrevision. Funktionens uppdrag är att kontrollera och bedöma huruvida bolaget har effektiva och lämpliga rutiner och system. I funktionens uppgift ingår även att granska riskfunktionens och funktionen för regelefterlevnads arbete.

Mer om bolagets risker anges i bolagets riktlinjer för riskhantering som tillställs på begäran.