Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar

1.1       RPM Risk & Portfolio Management AB (”Bolaget”), organisationsnummer 556254-9039, Linnégatan 6, 114 47 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

2. Personuppgiftsbehandling

2.1          Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer från kunder och potentiella kunder.

2.2          Uppgifterna används av Bolaget huvudsakligen för att ingå och fullfölja avtal med kunder samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av t.ex. bokföringslagstiftning, fondlagstiftning, skattelagstiftning och reglerna om att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt. Uppgifterna används också för marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling och kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3          Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4          Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5          Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3. Bevarande av personuppgifter

3.1          Personuppgifter sparas under pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2          Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål enligt de krav som följer av bokföringslagen.

4. Gallring av personuppgifter

4.1          Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras.

4.2          Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

5. IT-säkerhet

5.1        Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Bolaget har upprättat en intern informationssäkerhetspolicy.

6. Cookies

6.1          Bolagets web- sidor innehåller så kallade cookies. Alla som besöker en webbplats med cookies skall enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om:

- att webbplatsen innehåller cookies;
- vad dessa cookies används till;
- hur cookies kan undvikas.

6.2          Syftet med Bolagets användning av cookies är att se vilken besöksstatistik Bolaget har på dess webbsidor.

6.3          Genom att använda webbplatsen samtycker du till vårt användande av cookies enligt beskrivningen ovan. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar, eller informeras, varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också raderas genom webbläsaren. Tillgängligheten på webbplatsen kan då bli begränsad. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Tillsynsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats: http://www.pts.se/cookies

7. Registerutdrag och Personuppgiftsombud

7.1           Den registrerade har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Bolaget har om den registrerade. Åtkomsten kan dock begränsas av lagstiftning, skydd av andra personers privatliv samt skydd av Bolagets affärskoncept och affärsrutiner.

7.2          Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, med de begränsningar som följer av lag och andra författningar.

7.3          Den registrerade kan begära radering av personuppgifter, t.ex. vid återkallat samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen samt vid invändning mot direkt marknadsföring.

7.4          Den registrerade kan också begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen, t.ex. i samband med rättelser begära att behandlingen begränsas till lagring fram till dess rättelsen har genomförts.

7.5          Den registrerade kan begära att personuppgifter som den registrerade har lämnat och som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig. En sån begäran kan bifallas om det är säkert och tekniskt möjligt.

7.6            Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift m.m. ber vi dig att vända dig till Bolagets som nås på:

                RPM Risk & Portfolio Management AB: Att: Personuppgift, Linnégatan 6, 114 47 Stockholm.

Denna policy är upprättad under maj månad 2018

RPM Risk & Portfolio Management AB